Policy för integritetsskydd

Detta är en policy för integritetsskydd avseende behandling av personuppgifter inomÅSS Processventilation AB, org. nr.556211–1814.Verksamheten benämns Bolaget eller vi nedan.

Definition av personuppgift

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk levande person, både direkt (till exempel personnummer) och indirekt (till exempel förnamn och en bostadsadress). Begreppet är brett och omfattar alla typer av uppgifter som anger någon fakta om en person till exempel men ej uteslutande namn, personnummer och/eller e-postadress.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar flera åtgärder. Behandling innefattar till exempel, men ej uteslutande inhämtning, lagring, hantering, delning och gallring.

Datasekretess är viktigt för Bolaget. Vår hantering av dina personuppgifter ska vara säker och transparent gentemot dig. Denna integritetspolicy syftar till att fastställa hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas.

Denna policy förtydligar bland annat följande:

 • Vem som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregler.
 • Vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas.
 • Vem som har tillgång till dina personuppgifter som behandlas.
 • Dina rättigheter.

Vi inom Bolaget värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt och vi gör det med din integritet i fokus.

Denna integritetsskyddspolicy gäller för alla som på något sätt nyttjar Bolagets tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss såsom till exempel, men ej uteslutande, leverantörer eller kunder. Här redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Bolaget, org. nr 556211–1814, som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter som sker inom ramen för följande verksamhet/verksamheter:ÅSS processventilation AB och J Hellgren Teknik AB.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

1. Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbehandling

Bolaget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Bolaget ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Invändningar

Bolaget är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som sker enligt nedan punkter. Du kan närsomhelst invända mot behandling av dessa personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på info@processvent.se e vidare nedan under punkten 7.

1.1 Besök på vår webbplats

Bolaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. För dig som besöker våra webbplatser behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Få en bild av hur du som besökare använder webbplatserna.

Se vidare nedan.

1.2 Ifyllande av kontaktformulär

Bolaget behandlar personuppgifter för dig som fyller i kontaktformulär i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av tjänst.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Bolagets varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 1.3 Prenumeration på vårt nyhetsbrev

Bolaget behandlar personuppgifter för dig som prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att du fyller i din e-postadress på våra webbplatser och godkänner, det vill säga samtycker, mottagande av digital information. Detta gör vi i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
 • Lämna information och rikta marknadsföring per e-post.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Möjliggöra personliga inbjudningar via e-post.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.


1.4 Förfrågan till oss via våra webbplatser

Bolaget behandlar personuppgifter för dig som skickar en förfrågan till oss i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.


1.5 Presslista

Du som är med på Bolagets presslista finns där för att vi ska kunna bjuda in dig till events/happenings eller informera dig om nyheter från Bolagets verksamheter. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara intresserad av.

2. Laglig grund för behandling av personuppgifter

Bolaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

2.1 Kundavtal

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, din interaktion med Bolaget samt ditt val av Bolagets tjänster.

 2.2 Intresseavvägning

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på statistik från e-postutskick. Bolaget behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

2.3 Rättslig förpliktelse

I vissa fall kan Bolaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

2.4 Samtycke

Bolaget behandlar personuppgifter i vissa fall med samtycke som laglig grund för behandlingen. Samtycke som grund används till exempel vid prenumeration av våra nyhetsbrev, läs mer om samtycke av nyhetsbrev ovan i punkt 1.3. När Bolaget behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund framgår det tydligt vilka personuppgifter som behandlas samt hur du samtycker till behandlingen av personuppgifterna.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende den aktuella situationen. Bolaget behandlar till exempel, men ej uteslutande, kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men framför allt rör det sig om namn och e-postadress som vi behandlar.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal, laglig grund eller samtycke från dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för alternativt om du så begär det och det inte föreligger någon laglig grund för oss att ha kvar dem, det vill säga att det skulle krävas till exempel på grund av bokföringslagen.

5. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med våra andra bolag inom Bolagets koncern; J Hellgren teknik AB.

Detta gör vi för kommunikation och lämnande av erbjudanden om våra egna, Bolagets koncernbolag och närstående bolag och utvalda samarbetspartners av varor och tjänster. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig kan mottagande bolag även behandla dina uppgifter. Det bolag som mottar uppgifterna är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter det utför för dessa ändamål.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss, till exempel för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva Bolagets rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

6. Var behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

7. Dina rättigheter

7.1 Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

7.2 Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

7.3 Motsättning av behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter under punkt 9).

7.4 Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

7.5 Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats.

7.6 Data portabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

8. Särskilt om cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.

Vi använder cookies på följande webbplatser:

 • processvent.se

Vi använder även en webbanalystjänst för att samla in information om hur besökare använder följande av våra webbplatser. Vi använder följande webbanalystjänst:

 • Google Analytics

Genom att använda ovan listade webbplats(er) samtycker du till att information kan komma att sparas i en cookie-fil där informationen kan delas med andra sajter samt tredje part.

Observera att om du inte gör några ändringar innebär det att du accepterar standardinställningarna för webbläsaren och samtycker till att cookies används. Om du inte samtycker kan du ändra webbläsarens inställningar och begränsa eller inaktivera cookies.

9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Bolaget, org. nr 556211–1814, har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar därmed för Bolagets behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: info@processvent.se

10. Klagomål med mera

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på: info@processvent.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

11. Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Kontakta oss

ÅSS Processventilation AB
Box 521
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Svarvaregatan 14
442 34 Kungälv

Telefon: 0303-109 65
Öppettider: Mån-fre: 08.00 - 16.00